รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน

Update : 07-11-2014

แจ้งผู้สูงอายุที่เกิดก่อนเดือนตุลาคม ๒๔๙๘ และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในทะเบียนบ้านตำบลสามพรานให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗

Update : 06-11-2014

แจ้งผู้พิการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน

ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗

Update : 06-11-2014

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558

Update : 06-11-2014

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน

ประมูลซื้อรถเครนพร้อมติดตั้งกระเช้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Update : 04-11-2014

ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบยกเทขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.สามพราน มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายฯ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,000,000.00 บาท

Update : 19-05-2014

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

ข้อบัญญัติประจำปี 2556

Update : 17-01-2014

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2556-2558

ประกาศใช้แผน 3 ปี

Update : 20-11-2013