เรื่อง สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน

Update : 23-02-2015

สอบราคาจ้างเสริมผิวและซ่อมสร้างผิว AC บ้านคลองแค หมู่ที ๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพรน

Update : 17-12-2014

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพรน

Update : 17-12-2014

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน

Update : 07-11-2014

แจ้งผู้สูงอายุที่เกิดก่อนเดือนตุลาคม ๒๔๙๘ และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในทะเบียนบ้านตำบลสามพรานให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗

Update : 06-11-2014

แจ้งผู้พิการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน

ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗

Update : 06-11-2014

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558

Update : 06-11-2014

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน

ประมูลซื้อรถเครนพร้อมติดตั้งกระเช้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Update : 04-11-2014